English 中文 Việt
08 9328 3988
Trang chủ > Hỗ trợ Chúngtôi > Quyên góp
Hỗ trợ Chúngtôi
Quyên góp
Không có cách nào dễ hơn để hỗ trợ cho người dân và cộng đồng của chính quí vị bằng cách quyên góp.

Quyên góp có thể là:
  • Tiền dưới các dạng tiền mặt, séc hoặc trực tuyến
  • Quà và phiếu mua hàng cho các sự kiện và lễ hội cộng đồng của chúng tôi
  • Kiến thức, Kỹ năng và Thời gian – trong vai trò một tình nguyện viên (hãy xem phần về tình nguyện viên để có thêm chi tiết)
Nếu quí vị mong muốn quyên góp, xin hãy liên lạc với chúng tôi theo số 08 9328 3988 để có thêm chi tiết.

Nếu quí vị mong muốn quyên góp trực tiến, xin hãy hoàn tất mẫu đơn sau và gửi cho chúng tôi.
Privacy and Disclaimer